Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».