1

Έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα των ετών 2023 και 2024