1

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού