Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα των κάτωθι τμημάτων Τμήμα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ και Τμήμα Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
image_print