Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Ονειρούπολης».

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
image_print