Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.Τ. MEDIA SUITE) και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου με ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνερ-γασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print