1

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2023