1

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή ωρών εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δράμας