Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Α΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση “«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ WP1 /Del 1.1.2/Del 1.1.3 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB WATER GEOPARK», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»”

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print