Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Γ΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «LYSIS», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print