Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συγ-κρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2021»

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
image_print