Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2020»