Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal manage-ment of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print