1

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», για την υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης