1

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την για την υπηρεσία με τίτλο “ Μίσθωση μεταλλικών κάδων ανοικτού τύπου (skip container) προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων ”