1

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 01/2023 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση κήπων πάρκων”