Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 14/2020 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ” για το έτος 2021′

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
image_print