Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print