Έγκριση της 1/2020 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων έτους 2019