Έγκριση της 10/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2020 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας