1

Έγκριση της 19/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας