Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων» προϋπολογισμού 7.200,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και 8.928,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print