1

Έγκριση της αρ.23/2023 απόφασης Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2022