1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔΣ του ΜΟΔΔ, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011