1

Έγκριση της με αρ.24/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Έγκρισης κοπής δώδεκα(12) δένδρων στην οδό Λεωφόρο Στρατού