1

Έγκριση της με αρ.6/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί ««Αναπροσαρμογή της 174/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»