1

Έγκριση της προμήθειας ενός κλιματιστικού τύπου ντουλάπας στο Ν.Π.Δ.Δ