1

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” προϋπολογισμού 190.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγωνισμού .