1

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2023-ΤΜΗΜΑ 2” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου