1

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού νέου Παιδικού Σταθμού (Χελμού) Δήμου Δράμας” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων