1

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων