1

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Άχρηστων” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων