Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ”Εργασίες πρόληψης και αν-τιπυρικής προστασίας στα περι-αστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας”.