1

Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων»