1

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/12-07-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων” και κατακύρωση του διαγωνισμού