1

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» και κατακύρωση της προμήθειας