1

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου» και κατακύρωση της προμήθειας