1

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών».