Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Εργασία υποστήριξης εφαρμογών OTS -Open Technology Services A.E» και «Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services Προσωπικού –Μισθοδοσίας της OTS»

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print