Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use»