Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωση της αριθμ. 122/2017ΑΔΣ περί της έγκρισης δαπανών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017
image_print