Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

”Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13093/07-05-2018 σύμβασης με τίτλο: “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «LYSIS», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
image_print