1

Έγκρισης ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της