1

Έγκρισης Πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων» και κατακύρωση του διαγωνισμού