Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα.