Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και νέων) Δήμου Δράμας