Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print