Εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).