1

Εκτυπώσεις.Πολυετής δαπάνη , στο τρέχον οικ. έτος δέσμευση ποσού 750,05€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 2.249,88€