1

Επέκταση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Δράμας του κλάδου ΥΕ καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) από μερικής απασχόλησης σε πλήρους